Perundangan

Akta Koperasi 1993

Perundangan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 502

AKTA KOPERASI 1993

Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. [22 Januari 1994, P.U. (B) 37/1994]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:

AKTA KOPERASI 1993
(PINDAAN 2007) [AKTA 502]

Bahagian I

Permulaan
Klik Untuk Paparan

Bahagian II

Pendaftaran
Klik Untuk Paparan

Bahagian III

Kewajipan-kewajipan dan keistimewaan-keistimewaan koperasi-koperasi
Klik Untuk Paparan

Bahagian IV

Hak-hak dan liabiliti-liabiliti anggota-anggota
Klik Untuk Paparan

Bahagian V

Organisasi dan pengurusan koperasi-koperasi
Klik Untuk Paparan

Bahagian VI

Harta dan wang koperasi-koperasi
Klik Untuk Paparan

Bahagian VII

Akaun dan audit
Klik Untuk Paparan

Bahagian VIII

Pemeriksaan, siasatan, pembubaran dan pertikaian
Klik Untuk Paparan

Bahagian IX

Pelbagai
Klik Untuk Paparan

Bahagian X

Pemansuhan, kecualian dan peralihan
Klik Untuk Paparan

Lampiran

[Seksyen 86B]; Senarai Perkara Yang Boleh Dikeluarkan Secara Arahan, Garis Panduan, Surat Pekeliling & Notis
Klik Untuk Paparan

KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 BERHAD
Tingkat 1, Balai FELDA, Jalan Gurney 1, 54000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Scroll to Top